965 70 01 46 - Fax: 966780010 Plaza de España, 20-03169 Algorfa (Alicante). ayto@algorfa.es

Comissions informatives

De conformitat amb el que preveu l’art. 20 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, així com els arts. 123-126 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROF, especialment l’art. 125 d’aquest, que regula tot el que fa referència a les comissions informatives permanents i especials, la funció, és l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a decisió del Ple, aquest Ajuntament proposa la creació de set comissions informatives permanents , ben definides, i que engloben les àrees més importants de l’Administració Local, tenint en compte que segons proposta de l’Alcaldia, la Comissió Especial de Comptes que es constitueixi actuarà com a Comissió Informativa Permanent d’Economia, Hisenda Patrimoni i Personal, a saber:

– Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Territori, Obres, Habitatge i Medi Ambient.
– Comissió Informativa Permanent de Contractació i Serveis Municipals.
– Comissió Informativa Permanent de Benestar Social, Serveis Socials, Dona, Majors, Associacions i Participació ciutadana.
– Comissió Informativa Permanent d’Educació, Cultura, Esports, Festes i Joventut.
– Comissió Informativa Permanent de Turisme i Urbanitzacions.
– Comissió Informativa Permanent de Comerç, Indústria, Foment, Ocupació i Agricultura.
– Comissió Informativa Permanent de Policia, Seguretat Ciutadana, Trànsit i Seguretat Viària.

Pel que fa a la composició de les mateixes, aquestes estaran formades per cinc membres, tres pertanyents al Grup Municipal Socialista i dues pertanyent al Grup Municipal Popular, actuant com a president el regidor Sr. Jesús Rabasco Rodes, en les comissions de les que sigui membre.

Pel que fa a la composició de les mateixes s’ha tingut en compte el que disposa l’art. 125 del ROF.