965 70 01 46 - Fax: 966780010 Plaza de España, 20-03169 Algorfa (Alicante). ayto@algorfa.es

Tinences d’alcaldia

Aquestes són les persones que ostenten les tinences d’alcaldia a l’Ajuntament d’Algorfa:

  • 1ª Tinença d’Alcaldia: Fabián Rico Rodes
  • 2a Tinència d’Alcaldia: Jesús Rabasco Rodes
  • 3ª Tinença d’Alcaldia: Ana Lia Múrcia Rodes

Correspon als nomenats substituir, pel seu ordre de nomenament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions en els supòsits legalment previstos.